Projekter


Civilsamfund og organisatoriske former

Nye organisatoriske former for danske civilsamfundsorganisationer: Konsekvenser af tværsektorielle projektbaserede partnerskaber 
 
Miljøet hvor i civilsamfundsorganisationer (CSO’ er) opererer, er i dag præget af en stigende sløring af de traditionelle sektorelle grænser. Dette fænomen eksemplificeres blandt andet ved den stigende popularitet af tværsektorielle partnerskaber, der skaber nye roller og nye organisatoriske former for CSO’ er.  Dette projekt undersøger de organisatoriske konsekvenser af projektbaserede tværsektorielle sociale partnerskaber (CSSP' er), dvs. partnerskaber der involverer partnerne løbende og projektorienteret og som eksplicit er dannet for at imødegå sociale spørgsmål f.eks. i forhold til fattigdom, økonomisk udvikling, uddannelse, sundhedspleje, miljøspørgsmål mv.
 
I Danmark indgår et stigende antal CSO' er og virksomheder i sådanne partnerskaber hvor de kombinerer deres kompetencer for at opnå mål, der ville være vanskeligt, eller umuligt, at opnå separat. Der mangler midlertidigt dybdegående empiriske undersøgelser af fænomenet trods den stigende internationale interesse for emnet. Samtidigt har den internationale litteratur typisk fokuseret på spørgsmål vedrørende virksomheder fra et CSR-perspektiv, som f.eks. partnerskabssucces -og fejl faktorer. Dette CISTAS-projekt vil øge forståelsen for CSSP’ers dynamikker og spændinger, ved at skabe indsigt i organisatoriske opfattelser, handlinger og processer, der fører til og understøtter CSSP'er, med fokus på konsekvenser af CSSP ’er i relation til CSO organisatoriske former og især i forbindelse med organisatoriske forandringer og læring. Her anvendes begrebet "Organisatorisk form" i vid forstand, dvs. at det henviser til en række organisatoriske spørgsmål - bortset fra organisationsstruktur - såsom kultur, identitet, styringsstruktur, ansvarlighed, ressourceformer, eksterne forbindelser, performance, mission, læring, innovation osv.
 
Kernen i dette projekt er et procesmæssigt og relationelt syn på organisationen, med en eksplicit interesse for at undersøge virkningerne af tid og temporalitet, begivenheder og processtrukturforholdet på CSSP' er. Projektet vil også undersøge, hvordan institutioner deltager i oprettelsen, opretholdelsen eller nedlæggelsen af organisatoriske processer af tværsektorielle partnerskaber. Projektet startede i foråret 2017 og vil anvende et multiple case-study design for at studere CSSP’er mellem en række danske CSO’ er og virksomheder. 

Projektet varetages af Dimitra Makri Andersen
 

Tilbage