Projekter


Det "gode" og det "onde" civilsamfund


Civilsamfundet fremstilles ofte som et område udenfor staten og markedet, hvor organisationer og individer interagerer, mødes og fordrer fælles interesserer udenfor og i opposition til politiske og økonomiske logikker og tankemåder. Denne opfattelse opretholder og producerer en skarp adskillelse mellem stat, marked og civilsamfund, som hinder en forståelse af hvordan de er tæt sammenvævede. Dette projekt hævder, at adskillelsen mellem stat, marked og civilsamfund konstant produceres i diskurser om stat og civilsamfund, men at den ikke blot er en neutral beskrivelse af deres forhold, men en specifik konstruktion af hvad civilsamfund er.

Projektet anskuer civilsamfund som et politisk omstridt begreb og analyserer akademiske og politiske diskurser om civilsamfund i Danmark siden 1970erne som centrale i skabelsen af sociale forestillinger som strukturerer den sociale virkelighed og skaber stat, marked og civilsamfund som adskilte enheder med deres egne logikker og værdier. Diskurser om civilsamfund, der behandler det som en særlig sfære adskilt fra stat og marked er med til at konstruere en specifik forestilling om hvad civilsamfundet er og strukturerer dermed handlingsmulighederne og eksistensbetingelserne for de individer, foreninger og organisationer i det. Den slags civilsamfund og de institutioner, der fordrer social integration og sammenhængskraft såvel som løsninger på sociale, miljømæssige og økonomiske problemer og supplerer en trængt velfærdsstat fremstilles som ’godt’ civilsamfund’. De institutioner, der fordrer disintegration, der kritiserer eller truer med at underminere statens integritet og dem, der udfordrer staten som den eneste legitime politiske autoritet fremstilles som ’dårligt’ civilsamfund.

Projektet varetages af Mathias Hein Jessen


Tilbage