Projekter


Demokratisk dannelse og uformelle ungenetværk

Traditionelt er foreningslivet blevet tilskrevet betydning som en arena, der fremmer deltageres demokratiske dannelse og derved styrker samfundets sammenhængskraft. Unges deltagelse i foreningslivet i Danmark er dog faldende, mens engagementet i uformelle netværk er stigende. Denne undersøgelse har til formål at give viden om, hvorvidt denne tendens kan omfavnes uden bekymring for sammenhængskraften i vores samfund og - hvis ikke - hvordan vi kan støtte disse netværk i at udvikle sig demokratisk for at bidrage til en sådan. 
 
Projektet udforsker demokratisk dannelse opfattet både som civil handlen med sigte på at påvirke vores samfund (vertikalt medborgerskab) og som demokratisk sindelag (horisontalt medborgerskab). Det ser også på inddragelses- og eksklusionsdynamikker - med sigte på at lære mere om muligheden for at inkludere grupper, der er underrepræsenteret i foreningslivet i Danmark.
 
Disse processer undersøges i konteksten af uformelle netværk præget af en fleksibel, ikke-hierarkisk organisationsstruktur, som adskiller sig fra de formelle rammer som kendetegner foreningsdemokratiet eksempelvis vedtægter, årlige generalforsamlinger, formelt valgt bestyrelse etc. Målet er at undersøge, hvordan demokratiske dannelse samt integrations/eksklusionsdynamikker påvirkes af visse karakteristika ved uformelle netværk. De undersøgte karakteristika vedrører de tidsmæssige strukturer så som interaktionsfrekvens og varigheden af engagement, fravær af adgangskrav i form af  medlemsafgift eller kompetenceniveau, samt brugen af sociale medier som organiserende infrastruktur.
  
Undersøgelsen tager afsæt i et procesperspektiv på organisering, som forstår organisatoriske fænomener som konstant udviklende, og arbejder derfor gennem tykke beskrivelser af, hvordan forskellige elementer samspiller i disse processer. Dette udføres i et multiple-case-studie af uformelle netværk, der opererer med både online og offline interaktioner. 
 
Projektet varetages af Cristine Dyhrberg Højgaard
 

Tilbage