Projekter


EcoLabSS – Ecovillages as Laboratories of Sustainability and Social Change

I et historisk øjeblik, hvor verdensborgere står overfor flere globale kriser - krisen i klimaændringer, stigende socioøkonomiske ulighed og en stigning i intolerance og racisme både i og mellem lande - er undersøgelsen af transformative græsrodsinitiativer afgørende og rettidige. "Økolandsbyer som laboratorier for bæredygtighed og social forandring" (EcoLabSS) er udtænkt som et internationalt, tværsektorielt og tværfagligt projekt, som sigter mod at skabe en teoretisk grundet og metodologisk innovativ undersøgelse af et af ​​disse græsrodsinitiativer: Ecovillage-bevægelsen. EcoLabSS udarbejder en multi-level og mix-method studie af ecovillage bevægelsen. Undersøgelsen kombinerer en komparativ undersøgelse af to lokale økolandsbyer i henholdsvis Danmark og Italien, med en systematisk analyse af aktioner og netværk i den tværnationale organisation Global Ecovillage Network (GEN). Gennemgangen og feltarbejdet bliver brugt til at udvikle en omfattende teoretisk og analytisk ramme, centeret omkring den banebrydende definition af "samfundsbaserede præfigurative sociale bevægelser". Den empiriske analyse er struktureret langs tre gensidigt informerende niveauer af analyse: Mikro-individuel niveau, meso-samfundsniveau og makro-samfundsniveau. Første niveau fokuserer på undersøgelsen af ​​individuelle livsbaner og biografier af økolandsby indbyggere. Mesosamfundsniveauet analyserer de daglige praksis og processer, der involverer organisation, beslutningstagning og skabelse af fremadrettede normer og adfærdskodekser indenfor de to casestudier. Endelig analyserer makrosamfundsniveauet, hvordan økovillagebevægelsen - repræsenteret af den tværnationale organisation GEN - oversætter og diffunderer dets praksis, fortællinger og visioner om et retfærdigt og bæredygtigt samfund til beslutningstagere, institutioner, andre civilsamfundsaktører og det bredere offentligheds .

Projektet varetages af Lara Monticelli

Tilbage