Projekter

EcoLabSS – Ecovillages as Laboratories of Sustainability and Social Change  

"Økolandsbyer som laboratorier for bæredygtighed og social forandring" (EcoLabSS) er udtænkt som et internationalt, tværsektorielt og tværfagligt projekt, som sigter mod at skabe en teoretisk grundet og metodologisk innovativ undersøgelse af et af ​​disse græsrodsinitiativer: Ecovillage-bevægelsen.
Civilsamfundet og det Globale Civilsamfund  

Projektet funderer spørgsmålet om et 'globalt civilsamfund' i en undersøgelse af hvordan nationale civilsamfundsaktører, herunder dansk civilsamfund, forhandler og indgår i transnationale politiske rammer for ageren. Projektet følger og kortlægger, hvordan en række civilsamfundsaktører etablerer forbindelser mellem hinanden gennem forhandlinger og formuleringer af fælles visioner, som adresserer hvilken rolle international ret burde påtage sig, samt hvordan international ret skal anvendes i praksis for at imødekomme humanitære værdier og begreber om sikkerhed og rettigheder.
Demokratisk dannelse og uformelle ungenetværk  

Traditionelt er det associerede demokrati blevet tilskrevet en betydning som en arena, der fremmer den demokratiske dannelse af deltagere og derved styrker samfundets sociale samhørighed. Ungdomsinddragelse i associerende demokrati i Danmark er dog faldende, mens engagementet i uformelle netværk er stigende. Denne undersøgelse har til formål at give viden om, hvorvidt denne tendens kan omfavnes uden bekymring for social samhørighed i vores samfund og - hvis ikke - hvordan vi kan støtte disse netværk til at udvikle dem demokratisk for at bidrage til en sådan samhørighed.
Det "gode" og det "onde" civilsamfund  

Civilsamfundet er et anfægtede koncept og, hvad der udgør "god" eller "dårlige" civilsamfundet finder konstant sted - og rejser spørgsmålet om, hvorvidt det er, det som; støtter staten, eller det, der kritiserer det? Gennem forskellige historiske nedslag fra 1970'erne og frem vil projektet undersøge, hvilke typer af CS-aktivitet henholdsvis styrker og svækker den sociale kapital, og hvordan en styrkelse af CS paradoksalt nok kan resultere i en svækkelse af den sociale kapital og dermed også den sociale samhørighed.
Civilsamfund og organisatoriske former  

Dette projekt undersøger de organisatoriske konsekvenser af projektbaserede tværsektorielle sociale partnerskaber (CSSP' er), dvs. partnerskaber der involverer partnerne løbende og projektorienteret og som eksplicit er dannet for at imødegå sociale spørgsmål f.eks. i forhold til fattigdom, økonomisk udvikling, uddannelse, sundhedspleje, miljøspørgsmål mv.
Civilsamfundet og associativt demokrati  

En analyse af civilsamfunds-organisationers og foreningers betydning for demokratisk læring, demokratisk praksis og kultur i perioden 1820-2014 med henblik på en diskussion af muligheden for en revitalisering civilsamfundets demokratiske potentiale i Danmark
Civilsamfundet og filantropi  

Projektet undersøger hvorledes filantropiske begreber etablerer forskellige logikker og konstellationer mellem stat, marked og civilsamfund i perioden 1849-2014, gennem en undersøgelse af begreber fra både den politiske og civilsamfundets sfære, som udtryk for netværk, hvori forskelligartet viden, formål og resultater bliver bundet sammen og har konsekvens for forståelsen af samtidens civilsamfund.
Civilsamfundet og frivillighed  

Med udgangspunkt i en casebaseret undersøgelse kortlægges frivillighedens omfang i perioden 1979-2014. Der er fokus på praktiseringen af frivillighedsbegrebet i det danske civilsamfund for at undersøge, hvorledes logikkerne bag frivilligheden og de frivilliges deltagelse udfordres.
Det danske civilsamfund i et komparativt perspektiv  

Den historiske udvikling i det danske civilsamfund sammenlignes med udviklingen i Norge og Sverige med særligt henblik på socialhistoriske og politisk-legale forhold. Formålet er at undersøge de særlige karakteristika ved det danske civilsamfund.