Velkommen til CISTAS

Civilsamfundet i Statens Skygge

Ledet af Lars Bo Kaspersen (Københavns Universitet) & Liv Egholm (Copenhagen Business School)

Juni 2014 - Juni 2019.

Projektet Civilsamfundet i Statens Skygge (CISTAS) analyserer det danske civilsamfund historisk, sociologisk og politisk gennem følgende spørgsmål: Hvilken rolle har civilsamfundet spillet i udviklingen af den moderne stat og velfærdsstaten? Hvilken rolle spiller civilsamfundet i dag og hvilken rolle kan det få i fremtiden?

Projektet tager udgangspunkt i fire teser:

1. Staten tilvejebringer forudsætningerne for civilsamfundet

2. Civilsamfundet er et politisk udfordret og omdiskuteret koncept, hvilket har ændret sig over tid og er tilskrevet forskellige karakteristika og roller

3. Civilsamfundet kan bidrage til både sammenhængskraft og disintegration af samfundet gennem civilsamfundets organisatoriske former og demokratiske praksisser

4. Fremkomsten, anvendelsen og praktiseringen af det danske civilsamfund repræsenterer bestemte sociale, historiske og politiske karakteristika

Projekter

Teserne danner baggrund for syv delprojekter:

1. Civilsamfundet og associativt demokrati. Her analyseres civilsamfunds-organisationers og foreningers betydning for demokratisk læring, demokratisk praksis og demokratiske kultur i perioden 1820-2014 med henblik på en diskussion af muligheden for en revitalisering af civilsamfundets demokratiske potentiale i Danmark

2. Civilsamfundet og filantropi. Projektet undersøger hvorledes filantropiske begreber etablerer forskellige logikker og konstellationer mellem stat, marked og civilsamfund i perioden 1849-2014, gennem en undersøgelse af begreber fra både den politiske og civilsamfundets sfære, som udtryk for netværk, hvori forskelligartet viden, formål og resultater bliver bundet sammen og har konsekvens for forståelsen af samtidens civilsamfund.

3. Civilsamfundet og frivillighed, der med udgangspunkt i en case-baseret undersøgelse vil kortlægge frivillighedens omfang i perioden 1979-2014 og fokusere på praktiseringen af frivillighedsbegrebet i det danske civilsamfund for at undersøge, hvorledes logikkerne bag frivilligheden og de frivilliges deltagelse udfordres.

4. Det danske civilsamfund i et komparativt perspektiv. Den historiske udvikling i det danske civilsamfund sammenlignes med udviklingen i Norge og Sverige med særligt henblik på socialhistoriske og politisk-legale forhold. Formålet er at undersøge de særlige karakteristika ved det danske civilsamfund.

5. Det "gode" og det "onde" civilsamfund. Civilsamfundet er et anfægtede koncept og, hvad der udgør "god" eller "dårlige" civilsamfundet finder konstant sted - og rejser spørgsmålet om, hvorvidt det er, det som; støtter staten, eller det,  der kritiserer det? Gennem forskellige historiske nedslag fra 1970'erne og frem vil projektet undersøge, hvilke typer af CS-aktivitet henholdsvis styrker og svækker den sociale kapital, og hvordan en styrkelse af CS paradoksalt nok kan resultere i en svækkelse af den sociale kapital og dermed også den sociale samhørighed.

6. Civilsamfundet og social tillid/Det globale civilsamfundProjektet om social tillid vil studere hvordan social tillid kan være et magtfuldt instrument, der understøtter en bestemt form for governance, som ikke nødvendigvis er særlig demokratisk. Dette projekt vil rejse flg. spørgsmål; Kan man argumentere for at et stærkt civilsamfund vil generere tillid? Hvor meget af denne tillid er I stedet et hegemonisk projekt?

7. Civilsamfund og organisatoriske formerProjektet vil studere er civilsamfundets forskellige organisatoriske former og rejse spørgsmålet om; Hvilke former for organisation har domineret udviklingen af det danske civilsamfund? Hvilken rolle spiller den organisatoriske form for udviklingen af social sammenhængskraft og social tillid? Hvilke former for organisatoriske former finder vi i dag? Er der særlige civilsamfunds områder, der udvikler organisatorisk innovation? Udvikles der nye demokratiske praksisser  I de nye/ gamle organisationsformer? Disse og mange flere spørgsmål kan rejses i forhold til civilsamfunds organisatoriske former.

 

 

Nyheder

25-06-2019
I øjeblikket er 21 CISTAS publikationer nu tilgængelige, Yderligere 15 vil blive udgivet inden for et år.
 
 


25-06-2019
CISTAS inviterer dig til en workshop med Elisabeth Clemens
 
 

Professor i Sociologi ved University of Chicago er i øjeblikket på besøg hos CISTAS. Den 26. juni er der arrangeret en workshop om process-relational sociology and comparative research.
24-06-2019
Konference sæson hos CISTAS
 
 

I øjeblikket deltager CISTAS forskellige konferencer verden over.
24-06-2019
Yderligere ni publikationer fra CISTAS
 
 

Yderligere ni publikationer fra CISTAS er blevet tilføjet til Publikationer.
29-03-2019
SPECULATING ON CHAOS IN THE ERA OF FINANCIALISED POPULISM
 
 

En talk og workshop med Prof. Aris Komporozos-Athanasiou d.12 april på CBS. Tilmelding kræves.